Σκοπός εκπαίδευσης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού, σκοπός του ΔΣ και των μελών της Εταιρείας είναι η διάδοση του βελονισμού στον επιστημονικό κόσμο της χώρας μας.
Αυτό επιτυγχάνεται με τους πιο κάτω τρόπους:

1. Συμμετοχή στα συνέδρια βιοιατρικής για τη παρουσίαση του     βελονισμού στην επιστημονική κοινότητα, με τη παράθεση     σύγχρονων κλινικών και εργαστηριακών ερευνών.
2. Δημοσίευση στον Ιατρικό Τύπο μελετών που να δείχνουν τη δράση     του βελονισμού στις παθήσεις όπου αυτός ενδείκνυται, καθώς και     τους φυσιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η     συγκεκριμένη δράση.
3. Την εκπόνηση μελετών στον Ελληνικό χώρο και από Ελληνες     επιστήμονες που να αφορούν επιδημιολογικά στοιχεία, θεραπευτικό     εύρος και μηχανισμούς δράση του βελονισμού.
4. Την εκαπίδευση ιατρών και οδοντιάτρων στον βελονισμό μέσα από     συνεργασίες με εθνικά ή διεθνή κέντρα εκπαίδευσης που να     λειτουργούν με βάση τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού     Υγείας και της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού ICMART.