Καταστατικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ


KATΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Aρθρο 1

Σύσταση – έδρα – επωνυμία – σκοπός

Σήμερα στην Αθήνα στις 12/05/2003, οι υπογράφοντες αποφάσισαν ομού μετά των κατωτέρω αναφερομένων ιατρών, να προβούν στη σύσταση μη κερδοσκοπικού σωματείου, υπό τους κάτωθι όρους.

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία:
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ”
Hellenic Medical Acupuncture Society”

Έδρα: Αθήνα, Αλκμάνος 2, 11528, περιοχή HILTON.

Aρθρο 2

Σκοπός

Η μελέτη, προαγωγή και διάδοση του ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της όλης Ιατρικής. Αυτό επιτυγχάνεται ιδιαίτερα με το:

1. Να συμβάλλει για την εφαρμογή της βελονοθεραπείας στην Ελλάδα,     και την πρόοδο της θεραπευτικής αυτής μεθόδου.

2. Να ιδρύει Σχολή Βελονοθεραπείας και ιατρεία, κλινικές και πειραματικά     κέντρα έρευνας και εφαρμογής της Βελονοθεραπείας.

3. Να συνεργάζεται με όλους τους ιατρικούς φορείς και τις ιατρικές     ερευνητικές ομάδες με σκοπό τη βελτίωση της προσφοράς της     ιατρικής στον άνθρωπο.

4. Να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα μετεκπαιδευτικά κέντρα της     Ελλάδας και του εξωτερικού για τη διάδοση ή την ενημέρωση υπό τη     μορφή σεμιναρίων βελονοθεραπείας, αποκλειστικά σε ιατρούς και     οδοντιάτρους.

5. Να χορηγεί υποτροφίες για μετεκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων.

6. Να συγκαλεί Διεθνή Συνέδρια και να μετακαλεί ξένους ειδικούς για     επιστημονική ενημέρωση πάνω στη βελονοθεραπεία.

7. Να προβαίνει σε εκδόσεις επιστημονικών εντύπων και περιοδικών.

8. Να διαφυλάσσει το κύρος και την επιστημονικότητα εφαρμογής της     βελονοθεραπείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Aρθρο 3

Μέλη

Ι. Ιδρυτικά μέλη.
Ιδρυτικά μέλη είναι όλοι οι ιατροί και οδοντίατροι οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα βελονισμού ή / και ενδιαφέρονται για την διάδοση, εφαρμογή και προώθηση των αρχών του Βελονισμού στον επιστημονικό ιατρικό κόσμο της χώρας.

ΙΙ. Τακτικά μέλη.
Τακτικά μέλη θα μπορούν να είναι όλοι οι ιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι που κατέχουν δίπλωμα ή πιστοποιητικό σπουδών Ελληνικής ή Διεθνούς Σχολής βελονοθεραπείας η λειτουργία της οποίας να συμφωνεί με τα διεθνώς ισχύοντα (ώρες διδασκαλίας, πρόγραμμα, ύλη κλπ). Τα μέλη αυτά και μόνο θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΙΙΙ. Δόκιμα μέλη.
Δόκιμα μέλη θα μπορούν να είναι όλοι οι ιατροί – οδοντίατροι και κτηνίατροι που σπουδάζουν το Βελονισμό ή ενδιαφέρονται και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Βελονισμού.

ΙV. Επίτιμα μέλη.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται οι ημεδαποί ή αλλοδαποί που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για τους σκοπούς της Εταιρείας και ανακηρύσσονται με πρόταση δύο τακτικών μελών και κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτοί απαλλάσσονται από κάθε υλική καταβολή προς την εταιρεία.
Όλα τα μέλη προσκομίζουν αίτηση, φωτοτυπία ιατρικής ταυτότητας του οικείου συλλόγου και πιστοποιητικό σπουδών Βελονοθεραπείας με πλήρη στοιχεία (ώρες διδασκαλίας, χώρα προέλευσης κλπ).

Aρθρο 4

Ι. Ολα τα μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής    Συνελεύσεως. Ωστόσο, μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του    εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΙΙ. Τα μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Γενικής     Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να τηρούν τις     διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και του Κανονισμού της     Εταιρείας.

Aρθρο 5

Στέρηση ψήφου – αποχώρηση – διαγραφή μελών.

Ι. Τα Μέλη (τακτικά) της εταιρείας, τα οποία δεν εκπληρώνουν όλες τις    οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εταιρεία, μέχρι και του    λήξαντος έτους, δεν μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις    Γενικές Συνελεύσεις.

ΙΙ. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία αφού καταβάλλει     τις οφειλόμενες συνδρομές και του τρέχοντος έτους. Όποιος     αποχωρεί διατηρεί τις μέχρι την έξοδό του ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΙΙΙ. Κάθε μέλος, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,      διαγράφεται από την εταιρεία:

    α) Εάν χάσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και ιδιότητες για την         εγγραφή του.

    β) Εάν καθυστερεί για δύο συνεχή έτη την ταμειακή ενημέρωσή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Aρθρο 6

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο     εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία. Με τα τακτικά,     εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωση και     κάλυψη θέσεων που χήρεψαν κατά την διάρκεια της θητείας και για     τον υπόλοιπό της χρόνο. Ο υποψήφιος για μέλος του Διοικητικού     Συμβουλίου πρέπει να είναι τακτικό μέλος με δικαίωμα ψήφου. Όσοι     ψηφίζουν οφείλουν να σημειώνουν στο ψηφοδέλτιο τόσα ονόματα     υποψηφίων, όσος και ο αριθμός των τακτικών μελών του Διοικητικού     Συμβουλίου (5), της ελεγκτικής επιτροπής (3) και των     αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (2) και της     εφορευτικής επιτροπής (2), σύνολο 12 άτομα. Η σημείωση     περισσότερων ονομάτων κάνει το ψηφοδέλτιο άκυρο. Επίσης, άκυρο     θεωρείται το ψηφοδέλτιο όταν:

    α) Δεν είναι του σωματείου,

    β) Η σημείωση γεννά αμφιβολίες για την προτίμηση του ενός ή του         άλλου υποψηφίου.

    Γ) Έχει διακριτικό σημείο.
       Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, συνέρχεται και        συγκροτείται ως εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός        Γραμματέας, Ταμίας, Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που     αφορά στην λειτουργία και εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και     τη διαχείριση της περιουσίας της, εκτελεί δε τις αποφάσεις της     Γενικής Συνελεύσεως. Συνέρχεται κάθε δύο μήνες και εκτάκτως κατά     την κρίση του Προέδρου ή την αίτηση τριών μελών του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τριών     τουλάχιστον από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με την     απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν καθοριστεί     διαφορετικά από τους παρόντες. Τα πρακτικά επικυρώνονται στην     αμέσως επόμενη συνεδρία.

4. Η υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει     αδικαιολόγητα για τρεις συνεχείς τακτικές συνεδρίες, θεωρείται ότι     έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντά του.

6. Για κάθε είδους πλήρωσης θέσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο     συγκροτείται εκ νέου. Εφ όσον δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος,     συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για την εκλογή του απόντα και των     δύο αναπληρωματικών, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.

Aρθρο 7

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε αρχής και κάθε τρίτου. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, όπου προεδρεύει και επιβάλλει την τάξη. Δίνει εντολή για πληρωμή κάθε δαπάνης μέσω του Ταμείου και διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει πάντα τα έγγραφα, και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Την απουσία του Προέδρου αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αν και αυτός απουσιάζει αναπληρωτής είναι ο Σύμβουλος.

Aρθρο 8

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας προσυπογράφει πάντα τα έγγραφα της Εταιρείας, επιμελείται της σύνταξης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τηρεί το πρωτόκολλο, αρχείο και μητρώο των μελών, φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας, και γενικότερα εκτελεί όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις καθήκοντα.
Την απουσία του Γενικού Γραμματέα αναπληρώνει ο Σύμβουλος.

Aρθρο 9

Ταμίας

Ο Ταμίας ενεργεί όσον αφορά στις εισπράξεις, εκδίδοντας τις αναγκαίες διπλότυπες αποδείξεις, διαχειρίζεται δε με προσωπική του ευθύνη το ταμείο της Εταιρείας. Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων, το βιβλίο περιουσίας της Εταιρείας, συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση τον προϋπολογισμό και απολογισμό.
Την απουσία του Ταμία αναπληρώνει ο Σύμβουλος.


Aρθρο 10

Ελεγκτική επιτροπή

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας διενεργείται κατά έτος από τριμελή επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για διετή θητεία, από τα τακτικά μέλη. Κατά την εκλογή, εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται να καλύψουν οποιαδήποτε κενή θέση μέχρι τη λήξη της θητείας χρόνου.
Η ελεγκτική επιτροπή ελέγχει τον απολογισμό και προϋπολογισμό, ως και την διαχείριση κατά το τέλος του κάθε έτους όπως επίσης και κατά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσοντας έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Aρθρο 11

Γενική συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη της Εταιρείας. Στις     συνεδριάσεις, μπορούν να παραβρεθούν τρίτοι μόνο κατόπιν της     άδειας του Προέδρου.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικώς μεν κατά το μήνα     Φεβρουάριο κάθε έτους, εκτάκτως δε κατόπιν απόφασης του     Διοικητικού Συμβουλίου ή την αίτηση των εχόντων δικαίωμα ψήφου     2/5 των μελών, αναγραφομένων των προς συζήτηση θεμάτων, όπου     ο Πρόεδρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί     την Γενική Συνέλευση εντός 20 ημερών.

3. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση αποστέλλεται προς κάθε μέλος     μέσω του ταχυδρομείου ή με απόδειξη παραλαβής, ή δημοσιεύεται     γενική πρόσκληση σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της     πρωτεύουσας. Η πρόσκληση ορίζει τον τόπο, ημέρα και ώρα της     συνεδριάσεως, τα θέματα τον αύξοντα αριθμό και τον χαρακτήρα     (τακτική, έκτακτη).

4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία παρισταμένου του 1/3     τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των δικαιουμένων ψήφου     μελών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την     ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, εφ     όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από την πρόσκληση, οπότε αρκεί η     παρουσία οποιουδήποτε αριθμού των τακτικών μελών. Οι αποφάσεις     της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των     παρόντων. Για οποιαδήποτε τροποποιήσεις του καταστατικού ή για τη     διάλυση της Εταιρείας απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον     των τακτικών μελών, εκ της οποίας η απόφαση λαμβάνεται από την     πλειοψηφία των των παρόντων.

5. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει κάποιο άλλο μέλος ( μέχρι ένα)     στη Γενική Συνέλευση με έγγραφη εξουσιοδότηση, ψηφίζοντας αντ     αυτού πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, περιλαμβανομένων και των     αρχαιρεσιών.

6. Κάθε ψηφοφορία η οποία αφορά στην εκλογή μελών Συμβουλίου και     επιτροπής, έγκριση λογοδοσίας, ζητήματα εμπιστοσύνης προς την     Διοίκηση και προσωπικά, πρέπει να είναι μυστική, με ψηφοδέλτιο σε     κάλπη. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάταση χειρός ή     ονομαστικά.

7. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της ελεγκτικής     επιτροπής, ενεργείται εντός 20 ημερών από τη σχετική απόφαση της     Γενικής Συνέλευσης και διεξάγεται με την εποπτεία τριμελούς     εφορευτικής επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη Γενικής Συνέλευση.     Η επιτροπή θεωρείται σε απαρτία αν παρίστανται δύο τουλάχιστον από     τα μέλη της. Η ψηφοφορία ξεκινά την 19η ώρα και λήγει την 21η     ώρα, και παρατείνεται μέχρι να ψηφίσουν όλοι οι παραβρισκόμενοι.     Για να θεωρηθεί έγκυρο το ψηφοδέλτιο, πρέπει να μην αναγράφει     περισσότερα ονόματα από αυτά που είναι υπό εκλογή. Η επιτροπή     κηρύσσει την λήξει της ψηφοφορίας, προχωρά στην διαλογή,     καταμέτρηση και μονογραφή των ψηφοδελτίων και συντάσσει το     πρακτικό.

Aρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια:

1. Για τον έλεγχο και την έγκριση του απολογισμού και τη διαχειριστική     και διοικητική λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, τη ψήφιση του     προϋπολογισμού, την εκλογή των μελών του Διοικητικού     Συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής     και των αναπληρωματικών τους μελών, την έγκριση του κανονισμού     και την εν γένει λήψη αποφάσεων επί παντός θέματος σχετικού με     την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.

2. Για την τροποποίηση του καταστατικού.

3. Για την διάλυση της Εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού     Συμβουλίου ή την αίτηση των 2/4 τουλάχιστον των τακτικών μελών.
4. Για την επιβολή πειθαρχικής ποινής κατά μέλους του Διοικητικού     Συμβουλίου.


Aρθρο 13

Πειθαρχικές διατάξεις:

1. Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Εταιρείας συνιστούν:

   α) Η εσκεμμένη απειθαρχία στις αποφάσεις και συστάσεις των        οργάνων που διοικούν την Εταιρεία ή κάθε παράβαση των        διατάξεων του καταστατικού και του κανονισμού της Εταιρείας.

   β) Κάθε πράξη ή παράληψη ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του        επιστήμονα και μέλους της Εταιρείας καθώς και του σκοπού της.

2. Η πειθαρχική εξουσία ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο     αυτεπάγγελτα ή με την έγγραφη αναφορά τρίτου ή εκείνου που     διώκεται πειθαρχικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει απόφαση     απαλλαγής ή ποινής εντός τριών (3) μηνών.

3. Πειθαρχικές ποινές είναι: α) η επίπληξη, β) η προσωρινή από 1 έως 12     στέρηση των κανονισμών του καταστατικού και γ) η οριστική     αποβολή και διαγραφή από το μητρώο της Εταιρείας. Η οριστική     αποβολή επιβάλλεται ιδίως εάν ο εγκαλούμενος στερήθηκε των     προϋποθέσεων του μέλους της Εταιρείας ως συνέπεια κάποιας άλλης     ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης, ή εάν καταδικάστηκε σε ποινή     στερήσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων ή εντός της διετίας     τιμωρήθηκε δύο φορές πειθαρχικά εκ των οποίων η μία με προσωρινή     στέρηση των δικαιωμάτων ή εάν η βαρύτητα του παραπτώματος και     οι συνθήκες αυτού καθιστούν αδύνατη την παραμονή του στην     Εταιρεία.

4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά από ένα έτος. Κάθε     πράξη της πειθαρχικής διαδικασίας διακόπτει την παραγραφή, η οποία     όμως σε κάθε περίπτωση συμπληρώνεται με την παρέλευση τριετίας     από το αδίκημα.

5. Σύμφωνα με τις καταδικαστικές αποφάσεις, επιτρέπεται έφεση,     ενώπιον της
    Γενικής Συνέλευσης, σε διάστημα ενός μήνα από την κοινοποίηση της     απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Aρθρο 14

Πόροι

Πόροι της Εταιρείας είναι:

I. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών των 30 euro εφ άπαξ.

II. Η ετήσια συνδρομή των μελών των 30 euro.

III. Δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες και πάσης φύσεως οικονομικές      ενισχύσεις από τα ίδια τα μέλη ή από τρίτους.

IV. Έκτακτες παροχές των μελών που αποφασίζονται από τη Γενική      Συνέλευση και

V. Έσοδα από την περιουσία της Εταιρείας και από την διάθεση των     εντύπων της.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από τη Γεν. Συνέλευση, μπορούν να τροποποιούνται τα ποσά των ΙΙ και ΙΙΙ (δικαιωμάτων και συνδρομής).


Aρθρο 15

Δωρητές – ευεργέτες

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση ανακηρύσσεται:

1. Δωρητής , αυτός που δωρίζει στην Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία αξίας     30,00 μέχρι 90,00 euro.

2. Ευεργέτης, αυτός που δωρίζει στην Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία     αξίας 90,00 μέχρι 600,00 euro.

3. Μέγας ευεργέτης, αυτός που δωρίζει περιουσιακά στοιχεία αξίας     600,00 euro και άνω.

Aρθρο 16

Η Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε τακτικές και έκτακτες εκδόσεις εντύπων επιστημονικού περιεχομένου και μπορεί να συνεργάζεται με Σχολές Βελονοθεραπείας της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Aρθρο 17

Ο κανονισμός που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά:

1. Την ίδρυση και λειτουργία Σχολής, ιατρείων, κλινικών και     πειραματικών κέντρων έρευνας και εφαρμογής της βελονοθεραπείας.

2. Την εκδοτική δραστηριότητα της Εταιρείας

3. Την λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρείας και την εκπλήρωση των     σκοπών της.

Aρθρο 18

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, η περιουσία της περιέρχεται στη Στέγη των ιατρών.


Aρθρο 19

Για κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται με τα παρόντα, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στα Σωματεία.

Aρθρο 20

Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου μετά από Γενική Συνέλευση εξέλεξαν κατά τη διαδικασία του παρόντος

1. Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

2. Εξελεγκτική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τους :

    Α) Διοικητικό Συμβούλιο
        1. ΚΟΤΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
        2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
        3. ΚΑΡΑΒΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
        4. ΣΜΗΡΝΙΟΥΔΗ ΜΕΝΗ
        5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
        6. ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΕΦΗ
        7. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(6 και 7 αναπληρωματικά μέλη)

    Β) Εξελεκτική Επιτροπή
        1. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
        2. ΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
        3. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
        4. ΦΕΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
        5. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

(Η θητεία των παραπάνω οργάνων λήγει με την εκλογή του πρώτου Δ. Συμβουλίου και της πρώτης Ε.Ε. από τη πρώτη Γενική Συνέλευση.

Aρθρο 21

Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από 21 άρθρα, ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του, στη Γενική Συνέλευση των παρακάτω ιδρυτών αυτού και υπογράφεται στη συνέχεια, από τους α) Χρίστο Ζαχαριάδη (ως προέδρου ) και β) Μιλτιάδη Καράβη ( ως γενικού γραμματέα ) οι οποίοι και εξουσιοδοτούνται από τους ανωτέρω αναφερομένους, μέλη του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, και της εξελεγκτικής επιτροπής να προβαίνουν σε οιαδήποτε ενέργεια, δεσμεύοντας με την υπογραφή τους το ως άνω σωματείο σε σχέση με την έναρξη και δημοσίευση αυτού του καταστατικού στην αρμόδια ΔΟΥ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Αθήνα 12/05/2003

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αθήνα 12 Μαϊου 2003


Στην Γενική Συνέλευση με τον προαναφερθέντα σκοπό, συμφωνήσαμε και συναποδεχόμαστε τα παρακάτω:
Με το παρόν, ιδρύουμε Σωματείο με την επωνυμία “Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού” με έδρα την Αθήνα, του οποίου ο σκοπός εγκρίνεται τη παρούσα χρονική στιγμή και με την επιδίωξη και επίτευξή του συναντηθήκαμε σήμερα. Για αυτό το λόγο και μέχρι την εκλογή της Διοικήσεως, μετά την δικαστική αναγνώριση του Σωματείου μας, εκλέγουμε και διορίζουμε την προσωρινή Διοίκηση, η οποία απαρτίζεται από τους εξής:

Πρόεδρος                                     :  Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Αντιπρόεδρος                              :  Θ. ΚΡΙΤΙΔΟΥ
Γεν. Γραμματέας-Διαχειριστής :  Μ. ΚΑΡΑΒΗΣ
Ταμίας                                            :  Α. ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ.
Σύμβουλος                                    :  Μ. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ.
Μέλος (αναπληρωματικό)         :  Ε. ΞΑΡΧΑΚΟΥ
Μέλος (αναπληρωματικό)         : Κ. ΓΚΟΜΟΖΙΑ